Μυοκτονίες

      Μυοκτονία είναι η διαδικασία που εξασφαλίζει τη μόνιμη απαλλαγή από τα τρωκτικά και είναι το σύνολο των ενεργειών, που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου από αυτά.

      Περιλαμβάνει τρία σταδία:

- Πρόληψη:

      Είναι οι ενέργειες, που κατά την εκτέλεση τους δυσκολεύουμε τις προσπάθειες επιβίωσης των τρωκτικών. Οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες ή τις ιδιότητες των τρωκτικών. Κατευθύνονται από τον ειδικό τεχνικό και εκτελούνται σε συνεργασία με τον πελάτη.

- Καταπολέμηση:

      Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών, που αποσκοπούν στην εξόντωση των τρωκτικών. Σαν πρώτη ενέργεια αναφέρεται η ταυτοποίηση του είδους πχ (ποντικούς - αρουραίους κ.λπ.). Αυτή η εργασία επιτυγχάνεται με την αναζήτηση των ιχνών (αποχωρήματα - ροκανίσματα - ζημιές ή ως και οπτική επαφή) όπου μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τον συνολικό πληθυσμό των τρωκτικών, τους διαδρόμους και τα περάσματα τους. Οι κολλητικές παγίδες και οι φάκες, μπορούν να φανούν χρήσιμες σε μικρές προσβολές, αλλά σίγουρα γίνονται "αναγνωρίσιμες" από τα τρωκτικά μετά από 3 ή 4 ημέρες. Οι δολωματικές εφαρμογές είναι αυτές που προσδίδουν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα. Αφορά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με μηχανισμό ανοίγματος ασφαλείας (προδιαγραφών HACCP, ISO).

- Διατήρηση:

      Γίνεται με τακτικό έλεγχο και επαναδόλωση των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας.